Quyết định về việc công bố danh mục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý UBND huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

QDCT 1129_.7.2019signed.pdf